• Fonta izmērs
 • Kontrasts
 • Vairāk

Mazpulks

Mazpulks
No 6-19 gadiem

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 15.00-17.50

Jēkabpils

Mazpulku kustības pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās Valstīs 19.gadsimta nogalē. Kārlis Ulmanis emigrācijā pavadītajā laikā Amerikā iedvesmojās idejai, ka arī Latvijā jaunatnei vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Latvijā Mazpulki tika nodibināti 1929.gadā. Jēkabpils BJC mazpulks dibināts 1993.gadā.

Latvijas Mazpulki pieņēma četrlapu āboliņa lapiņu par savu emblēmu, kas senajiem latviešiem bija laimes nesēja zīme. Tāpat kā amerikāņiem, arī latviešiem ČETRAS LAPAS NOZĪMĒ:
PRĀTU - kas ziedojams skaidrām domām;
SIRDI - ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai;
ROKAS - lai darītu labākus darbus;
VESELĪBU - kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei- Latvijai.

Latvijas Mazpulki tradīcijas

 • Gada konference
 • Mazpulku darbība nacionālā līmenī tiek plānota un izvērtēta ikgadējās konferencēs, piedaloties mazpulku vadītājiem un mazpulcēniem.
 • Projektu darbs un sertifikātu sistēma

Mazpulcēna pienākums -katru gadu ir izstrādāt individuālo projektu vai piedalīties grupas projekta īstenošanā. Gada sākumā mazpulcēns izvēlas projektu, ko pētīs, audzēs, kops vai gatavos. Pēc vecuma grupām, projektus mazpulcēni izstrādā noteiktā pakāpē.

 • Mazpulku goda nominācija "Augsim!"

Konkursa mērķi: sekmēt bērnu un jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem un atbildīgiem demokrātiskas sabiedrības locekļiem, uzsverot darba, uzdrīkstēšanās prasmju un attīstīt veicinošas sacensības nozīmīgumu. Attīstīt bērnos un jauniešos piederības sajūtu Latvijai un Latvijas Mazpulkiem. Nominācijai piesakās mazpulcēni, kuri vismaz 5 gadus aktīvi darbojušies Mazpulkos un to apliecina saņemtie sertifikāti. Tiek vērtēta “Mazpulcēna Dienasgrāmata”, sevis prezentācija, t.sk. publikācijas par savu mazpulku, sižeti TV vai radio. Jākārto tests: ieskats vēsturē, politikā, Mazpulku biedrības struktūrā. Apbalvojums ir sudraba karotīte, kurā iegravēti bērni ar laimes āboliņa lapiņu rokā un mazpulcēna vārds.

 • Pavasara sporta spēles

Katru pavasari no visām Latvijas malām mazpulcēni sapulcējas, lai kopīgi atzīmētu pavasara iestāšanos ar dažādām sportiskām aktivitātēm. Sacensības notiek gan komandu, gan individuālajos sporta veidos.

 • Konkurss "Rītdienas Sējējs"

Konkurss "Sējējs" ir Zemkopības ministrijas ikgadējs pasākums ar mērķi: noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā.

 • Vasaras nometne "Visu daru es ar prieku!"

Katru gadu lielā Mazpulku nometne notiek citā Latvijas vietā, tradicionāli mazpulcēni iepazīst nometnes vietas vēsturi un nostāstus, programmā ir aktivitātes: radošās darbnīcas, pārgājiens, nakts trasītes un ekskursijas pa tuvējām ražotnēm, zemnieku saimniecībām un amatnieku namiem.

 • Darbu skates jeb projektu forumi

Svarīgākais pasākums mazpulkā ir mazpulku darbu skate jeb projektu forums. Tā mazpulcēniem ir lieliska iespēja apceļot savu dzimto zemi, jo forumi notiek katru gadu citā vietā. Tur mazpulcēni prezentē savus projektus, kurus izstrādā no pavasara līdz rudenim. Par labi izstrādātu projektu mazpulcēns saņem sertifikātu. Projektu forumos notiek arī mazpulcēnu tirdziņi.

Jēkabpils BJC mazpulka tradīcijas

 • Vide ap mums

Mazpulks realizē dažādus vides projektus un labdarības akciju Jēkabpils dzīvnieku patversmei. Vairākus gadus par tradīciju ir pārgājieni, mācību ekskursijas.

 • Konkursi, svētki un radošās darbnīcas

Mazpulcēni piedalās dažādos valsts un vietējā mēroga konkursos, kultūras, mākslas u.c. pasākumos.

Mazpulcēni mazpulkā organizē dažādus pasākumus, piemēram, Ziemassvētki, Lieldienas u.c.

Regulāri notiek radošās darbnīcas, kurās tiek pilnveidotas dažādas dzīves prasmes, pielietojot dažādas tehnoloģijas.

 • Gada mazpulcēns
 • Mācību gada beigās mazpulcēni izvērtē savu darbību mazpulkā un izvirza nominācijai “Gada mazpulcēns” aktīvāko, čaklāko un draudzīgāko mazpulcēnu. Mazpulka nozīmīgā pasākumā tiek pasniegta šī nominācija.

Sandra Āriņa

Uzdot savu jautājumu pasniedzējam!